Studio The Floor Logo
5/5
10 op basis van 40 reviews

Algemene Voorwaarden Studio The Floor.

Studio The Floor is uitsluitend gebonden door haar eigen orderbevestiging en de uitdrukkelijk overeengekomen voorwaarden, met uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de cliënt.

Vermelde leveringstermijnen van goederen zijn indicatief en niet bindend. Leveringen vinden plaats vanuit onze vestiging. Bij overmacht worden de leveringen en andere verplichtingen van Studio The Floor opgeschort en worden verbintenissen hervat zodra dit redelijkerwijze mogelijk is.

Alle facturen zijn betaalbaar 8 dagen na factuurdatum. Schuldvergelijking, inhouding of vermindering zijn niet toegestaan. Tot volledige betaling blijven geleverde goederen en/of diensten exclusief eigendom van Studio The Floor. Onbetaalde facturen worden automatisch verhoogd met een interest van 1,5% per maand en een schadevergoeding van €250,- aan inningskosten.

Klachten aangaande facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden meegedeeld. Klachten over zichtbare of verborgen gebreken zijn slechts ontvankelijk binnen de gestelde termijnen en geven de cliënt niet het recht om betalingsverplichtingen na te laten.

Bij niet-betaling of niet-naleving van contractuele verplichtingen heeft Studio The Floor het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te ontbinden. De cliënt is verplicht niet-betaalde goederen te retourneren binnen 24 uur na ontbinding.

Alle betwistingen worden beheerst door het Nederlandse recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken.

Een garantie van 5 jaar wordt verleend op productfouten. De vloer is een natuurproduct; kleurverschillen en verkleuringen kunnen optreden. Garantievoorwaarden en onderhoudsinstructies zijn beschikbaar op onze website en dienen in acht genomen te worden.

Foto’s van werkzaamheden en/of het eindresultaat kunnen worden gestuurd en zullen enkel worden gebruikt voor promotiedoeleinden, met respect voor uw privacy.

Met vriendelijke groet,

Team Studio The Floor.